• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Lịch sử phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu qua các thời kỳ

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta luôn quan tâm tới công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân nói chung (CS&BVSKND) và chăm lo phát triển sự nghiệp Y tế nói riêng. Những bài viết, bài nói của Người thể hiện quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp Y tế, là căn cứ và là kim chỉ nam để xây dựng chiến lược phát triển sự nghiệp Y tế nước nhà.

 Trong thư gửi Hội nghị cán bộ Y tế toàn quốc tháng 2 năm 1955, Người căn dặn cán bộ Y tế "Phải thật thà, đoàn kết, thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt và xây dựng một nền y học của ta". Bức thư đó đã đi vào lịch sử của ngành Y tế và ngày Bác gửi thư 27 tháng 2 đã trở thành ngày truyền thống của Ngành "Ngày Thầy thuốc Việt Nam".

56 năm qua, một chặng đường chưa dài so với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhưng ngành Y tế cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã thu được những thành tựu to lớn rất đáng tự hào. Trong quá trình xây dựng và phát triển đã kế thừa nền Y học dân tộc, tiếp thu thành tựu của Y học hiện đại, vận dụng sáng tạo vào thực tế Việt Nam để làm tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tuy nhiên quá trình phát triển đi lên vẫn còn những tồn tại và những thách thức cần được giải quyết. Nhìn một cách tổng quát ở nhiều góc độ khác nhau, Ngành Y tế cách mạng Việt Nam đã làm biến đổi một cách sâu sắc về tất cả các mặt từ nhận thức tư tưởng đến tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động để mỗi cán bộ Y tế vừa hồng vừa chuyên, từ y tâm, y thuật cho đến y đức.

56 năm phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, ngành Y tế Việt Nam, tỉnh Sơn La nói chung, Y tế Mộc Châu nói riêng đã đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh  giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Từ giai đoạn tiền khởi nghĩa đến 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cán bộ y tế đã có mặt trên mọi nẻo đường Tổ quốc để phục vụ sức khoẻ bộ đội, nhân dân. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, ngành Y tế đều có những phương châm quan điểm phù hợp nhằm mục đích phục vụ sản xuất, chiến đấu và góp phần nâng cao sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể chất của con người Việt Nam.

Mộc Châu là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La. Tây bắc “Hòn ngọc ngày mai của Tổ quốc” như lời nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã và đang trở thành hiện thực, bởi Mộc Châu ngày hôm nay so với những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XX đã thực sự thay đổi rất nhiều, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa đã ấm no hơn, văn minh hơn. Trẻ em đã được cắp sách đến trường, nhân dân các dân tộc vùng sâu vùng xa ốm đau đã có cán bộ Y tế chăm sóc, kinh tế- văn hóa - xã hội phát triển bền vững. Có được những đổi thay như vậy là do có Đảng lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực vươn lên của cán bộ nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Hơn 50 năm qua sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, cán bộ và nhân dân các dân tộc Mộc Châu tiếp bước truyền thống cha ông xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Ngành Y tế Mộc Châu nói chung, Bệnh viện đa khoa( BVĐK) nói riêng cũng ngày càng trưởng thành và không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng, hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện qua các giai đoạn sau:

Quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu qua các thời kỳ

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta luôn quan tâm tới công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân nói chung (CS&BVSKND) và chăm lo phát triển sự nghiệp Y tế nói riêng. Những bài viết, bài nói của Người thể hiện quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp Y tế, là căn cứ và là kim chỉ nam để xây dựng chiến lược phát triển sự nghiệp Y tế nước nhà.

 Trong thư gửi Hội nghị cán bộ Y tế toàn quốc tháng 2 năm 1955, Người căn dặn cán bộ Y tế "Phải thật thà, đoàn kết, thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt và xây dựng một nền y học của ta". Bức thư đó đã đi vào lịch sử của ngành Y tế và ngày Bác gửi thư 27 tháng 2 đã trở thành ngày truyền thống của Ngành "Ngày Thầy thuốc Việt Nam".

56 năm qua, một chặng đường chưa dài so với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhưng ngành Y tế cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã thu được những thành tựu to lớn rất đáng tự hào. Trong quá trình xây dựng và phát triển đã kế thừa nền Y học dân tộc, tiếp thu thành tựu của Y học hiện đại, vận dụng sáng tạo vào thực tế Việt Nam để làm tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tuy nhiên quá trình phát triển đi lên vẫn còn những tồn tại và những thách thức cần được giải quyết. Nhìn một cách tổng quát ở nhiều góc độ khác nhau, Ngành Y tế cách mạng Việt Nam đã làm biến đổi một cách sâu sắc về tất cả các mặt từ nhận thức tư tưởng đến tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động để mỗi cán bộ Y tế vừa hồng vừa chuyên, từ y tâm, y thuật cho đến y đức.

56 năm phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, ngành Y tế Việt Nam, tỉnh Sơn La nói chung, Y tế Mộc Châu nói riêng đã đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh  giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Từ giai đoạn tiền khởi nghĩa đến 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cán bộ y tế đã có mặt trên mọi nẻo đường Tổ quốc để phục vụ sức khoẻ bộ đội, nhân dân. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, ngành Y tế đều có những phương châm quan điểm phù hợp nhằm mục đích phục vụ sản xuất, chiến đấu và góp phần nâng cao sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể chất của con người Việt Nam.

Mộc Châu là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La. Tây bắc “Hòn ngọc ngày mai của Tổ quốc” như lời nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã và đang trở thành hiện thực, bởi Mộc Châu ngày hôm nay so với những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XX đã thực sự thay đổi rất nhiều, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa đã ấm no hơn, văn minh hơn. Trẻ em đã được cắp sách đến trường, nhân dân các dân tộc vùng sâu vùng xa ốm đau đã có cán bộ Y tế chăm sóc, kinh tế- văn hóa - xã hội phát triển bền vững. Có được những đổi thay như vậy là do có Đảng lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực vươn lên của cán bộ nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Hơn 50 năm qua sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, cán bộ và nhân dân các dân tộc Mộc Châu tiếp bước truyền thống cha ông xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Ngành Y tế Mộc Châu nói chung, Bệnh viện đa khoa( BVĐK) nói riêng cũng ngày càng trưởng thành và không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng, hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện qua các giai đoạn sau:

1956-1975

1. Giai đoạn cùng nhân dân các dân tộc huyện Mộc châu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1956-1975)

Sau chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên phủ, Hiệp định Giơnevơ ký kết, hòa bình được lập lại ở Đông Dương, nước ta tạm chia làm hai miền với hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng khác nhau: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam ; Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện chủ trương cấp thiết của Đảng, nhân dân các dân tộc Mộc châu quyết tâm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống với ý chí kiên cường, đoàn kết, tương trợ và bình đẳng để hồi sinh và xây dựng đời sống mới. Nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng xã hội mới, được sự quan tâm của Ủy ban hành chính khu, Bệnh viện đa khoa Mộc châu ngày nay, tiền thân là Bệnh xá của Châu Mộc châu được thành lập vào đầu năm 1956 theo kế hoạch số 567-ZY2/KH, ngày 2/11/1955 của Sở Y tế Khu tự trị Thái Mèo về phát triển tổ chức năm 1956. Ngày đầu thành lập, Bệnh xá chỉ với 10 giường bệnh, cơ sở vật chất là 1 nhà tranh vách đất có 7 phòng vừa làm việc, vừa làm phòng điều trị cho bệnh nhân, số cán bộ y tế gồm 8 đồng chí, trong đó có 6 cán bộ chuyên môn, do y sĩ Lê Như Xuân làm Bệnh xá trưởng, Bệnh xá được đặt tại bản Nà bó xã Mường sang, trong thời gian này Y tế Mộc Châu đã được vinh dự đón cố Bộ trưởng Y tế đầu tiên của nước ta bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đến thăm và động viên. Từ năm 1959-1962 số giường bệnh và số cán bộ y tế được tăng lên với 20 giường bệnh và 12 cán bộ y tế do y sĩ Nguyễn Đình Thiện phụ trách.

Năm 1962 Bệnh xá Mộc Châu được sát nhập với Bệnh xá Sư đoàn 335 chuyển thành Phòng Y tế Mộc Châu do bác sĩ Nguyễn Đăng Lung làm trưởng phòng kiêm Viện trưởng và ngành Y tế đã được nâng lên một bước cả về qui mô lẫn chất lượng hoạt động. Khi đó Phòng Y tế gồm 3 bộ phận hoạt động: Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, Trạm Vệ sinh phòng dịch thực hiện nhiệm vụ phòng dịch và Hiệu thuốc. Bệnh viện huyện đã được xây dựng nhà cấp 4 với 50 giường bệnh, đã có các khoa và liên khoa như: nội nhi, ngoại sản và một số khoa lẻ như RHM, TMH, đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng và chất lượng, gồm 40 cán bộ công nhân viên trong đó có 3 bác sĩ: BS Đào Bá Dũng, BS Nguyễn Đình Khôi và BS Trưởng phòng Y tế Nguyễn Đăng Lung. Cuối năm 1967 cả 3 bác sỹ: Nguyễn Đăng Lung, Đào Bá Dũng, Nguyễn Đình Khôi chuyển lên Bệnh viện tỉnh nhận công tác.Từ năm 1968, Trưởng phòng Y tế, kiêm Bệnh viện trưởng do BS Đoàn Kham đảm nhiệm. Từ năm 1970 đến năm 1974 do Bs: Phùng Đình Vượng và BS Trịnh Anh Thư làm trưởng Phòng Y tế. Các phó trưởng phòng kiêm phó Bệnh viện trưởng là: Y sỹ Vũ Ngọc Giao; Y sỹ Hà Thị Lan; Y sỹ Sa Thị Lan; Bs Phùng Đình Vượng. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất rất nghèo nàn, phòng mổ là hang đá, dựng lán mái tranh giáp sườn núi làm phòng điều , phòng thủ tuật... trang thiết bị y tế thô sơ cũng như lực lượng cán bộ còn rất mỏng đồng thời phải làm việc trong điều kiện chiến tranh, cơ sở bệnh viện sơ tán vào trong hang đá Bó Píp - Bản mòn và các địa điểm khác, nhưng tập thể cán bộ ngành Y tế Mộc Châu với nhiều tấm gương điển hình, như các BS. Nguyễn Đăng Lung, BS. Đoàn Kham, BS. Trịnh Anh Thư, BS. Phùng Đình Vượng, YS. Hà Thị Lan, YS. Sa Thị Lan, BS. Đào Bá Dũng, BS. Nguyễn Đình Khôi, BS. Cao Cường, BS. Nguyễn Thọ, y sĩ Vũ Ngọc Giao… cùng tập thể cán bộ công chức ngành Y tế từ các hộ lý, y tá, kỹ thuật viên đến bác sĩ  vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Thật thà, đoàn kết, chăm sóc người bệnh tận tình, coi người bệnh đau đớn như người thân của mình đau đớn, túc trực chăm sóc người bệnh suốt ngày đêm. Cứu chữa nhiều ca bệnh hiểm nghèo thoát khỏi bàn tay tử thần trong điều kiện chiến tranh, phải làm việc trong hang tối dưới ánh đèn măng sông mà vẫn mổ an toàn cho nhiều bệnh nhân trong một đêm. Các bác  đã thực sự “Xây dựng một nền y học của ta" theo đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu, xây dựng ngành Y tế Mộc Châu toàn diện, kết hợp tốt phòng bệnh và chữa bệnh, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc.

Ngay từ những năm 1970 Mộc Châu đã cùng cả nước thanh toán được bệnh đậu mùa, khống chế được các bệnh lây truyền như: Sốt rét, bại liệt, sởi, thương hàn... phong trào 3 sạch, 4 diệt thực hiện tốt, luôn luôn đi sâu đi sát cơ sở, gắn liền cơ sở, bám sát dân để thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh, tuyên truyền nâng cao hiểu biết để tự phòng, chữa bệnh  bài trừ hủ tục lạc hậu, được Ty Y tế Sơn La ghi nhận và đánh giá cao.

1976-1985

2. Giai đoạn (1976-1985) chăm lo sức khỏe cho nhân dân phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Từ năm 1974 – 1979, Bệnh viện trưởng do Ys Vũ Ngọc Giao đảm nhiệm;

Từ năm 1979 – 1983, Bs Lò Văn Si làm Giám đốc;

Từ năm 1983 - 1985 do Ys Nguyễn Kim Hoàn làm Quyền Giám đốc;

các Phó giám đốc: Bà Sa Thị Lan, Bà hà Thị Lan, Ông Vũ Xuân Nghị, Ông Đinh Công Quân và Ông Vì Văn Sung

         Sau đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước thống nhât. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc Mộc châu phấn khởi, hăng hái thi đua lao động, xây dựng cuộc sống mới. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, song cũng như bao địa phương khác, hậu quả chiến tranh còn để lại rất nặng nề. Do đó, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng đã gặp nhiều khó khăn, thách thức tình hình dịch bệnh liên tiếp xảy ra, tỷ lệ nhân dân mắc dịch rất cao, nhất dịch sốt rét chiếm khoảng 15% dân số trong huyện; bệnh bướu cổ khoảng 38% dân số, bệnh tiêu chảy, bệnh cúm cũng liên tục xảy ra, có năm mắc tới 3-4 nghìn người. Số người chết do mắc bệnh cũng rất cao, có năm chết tới 130 người trong toàn huyện, có xã 30-40 người. Bệnh viện huyện liên tục quá tải.

 Từ những khó khăn trên, để bảo vệ sức khỏe người dân, Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác phòng chống dịch từ xa và chỉ đạo tuyến. Trước hết là công tác phòng chống dịch ngay trong bệnh viện: Tổ chức tổng dọn vệ sinh, cách ly bệnh nhân chống lây chéo trong bệnh viện, phun hóa chất diệt khuẩn, bảo đảm chế độ ăn đầy đủ theo bệnh lý. Hằng ngày, làm tốt công tác vệ sinh nội phòng, ngoại phòng. Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn động viên cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên làm tốt công việc giao để yên lòng người bệnh.

Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai công tác phòng dịch xuống cơ sở, hằng năm phân công cán bộ, y, bác sĩ  bệnh viện đến với các xã trực tiếp làm công tác phòng chống dịch và chỉ đạo tuyến, phân vùng dịch, tập trung bệnh nhân tại vùng dịch, tổ chức điều trị, phun hóa chất diệt khuẩn, tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh, vận động nhân dân không đi vào vùng dịch, ăn chín, uống sôi, ăn sạch, ở sạch, đêm ngủ phải mắc mạn, lấy công tác phòng bệnh là chính, từ đó công tác y tế dần được xã hội hóa, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh được giảm, số vụ dịch giảm, chương trình này được duy trì liên tục kéo dài trong nhiều năm.

Trong suốt 10 năm từ 1976 đến 1985, mặc dù cũng như bao địa phương khác phải khắc phục hậu quả chiến tranh, nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp nên đời sống của nhân dân rất khó khăn. Tuy nhiên bệnh viện huyện cũng đã được đầu tư về cơ sở hạ tầng, như: Nhà khoa Dược, phòng khám được xây vào năm 1981; Nhà khoa nội 14 phòng, phòng mổ được xây dựng năm 1984 - 1985( Nhà cấp IV), các khoa điều trị cũng được bổ xung, số giường bệnh và cán bộ y tế tăng dần qua các năm: Năm 1976 có 50 giường, 45 cán bộ;  1980 có 70 giường, 67 cán bộ; 1985 có 110 giường, 95 cán bộ với 7 khoa, phòng là: Phòng tổ  chức tài vụ, phòng kế hoạch, khoa Nội - Lây - Đông y, khoa Ngoại - Sản, khoa khám bệnh, khoa dược và khoa Cận lâm sàng.

1986-2014

3. Giai đoạn thực hiện đổi mới từ 1986 đến nay:

Từ năm 1985 - 1987, Quyền Giám đốc do Bs Ngô Trọng Thắng đảm trách.

Từ 10/1987 đến 4/1989 Bác sỹ Ngô Trọng Thắng được bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện;

Từ 5/1989 đến 1993 Giám đốc bệnh viện tiếp tục được giao cho Ông Nguyễn Kim Hoàn.

Các Phó Giám đốc của thời kỳ 1978 đến 1992 qua mỗi giai đoạn được giao cho: Ys Vì Văn Sung, Bs Đinh Công Quân, Bs Ngô Trọng Thắng, Bs Tường Duy Thụ, Ys Lường Văn E...

Đầu những năm 90 của Thế kỷ XX khi nền kinh tế của đất nước ta từ cơ chế tập trung, bao cấp bước đầu chuyển đổi sang cơ chế thị trường với nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Sự thay đổi đó đã có nhiều yếu tố khách quan tác động đến ngành Y tế Mộc Châu nhất là Y tế xã xuống cấp nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn chất lượng phục vụ.

Trong giai đoạn này ngành Y tế Mộc Châu nói chung, BVĐK Mộc Châu nói riêng gặp rất nhiều khó khăn: Dịch bệnh, nhất là dịch sốt rét hoành hành, hàng nghìn người mắc, hàng trăm người chết do sốt rét. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành mà điển hình như BS. Lò Văn Si, BS. Đinh Công Quân, y sĩ Nguyễn Kim Hoàn, y sĩ Vì Văn Sung, BS. Ngô Trọng Thắng, BS. Lường Minh Thít, BS Tường Duy Thụ… và tập thể CBCNV đã vượt qua gian nan từng bước gây dựng Bện viện ĐK Mộc Châu trưởng thành.

Năm 1992, thực hiện quyết định 407/QĐ-UB ngày 12/12/1991 của UBND tỉnh Sơn La, Phòng Y tế huyện Mộc Châu được chuyển đổi thành Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu với sự sát nhập của Phòng Y tế, Bệnh Viện huyện, Đội PCSR và đội SĐKH. Trung tâm Y tế Mộc Châu tiếp tục ghi thêm nhiều thành tích vào trang sử truyền thống toàn ngành trong thời kỳ đổi mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị được nâng cấp, xây dựng, số gường được giao là 130 bao gồm cả 2 Phòng khám khu vực là: To múa và Chiềng sơn. Cán bộ được bổ sung về số lượng và nâng lên về chất lượng. Năm 1996 Trung tâm Y tế đã được vinh dự nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác điều trị do Bộ Y tế tặng, cán bộ công chức ngành Y tế Mộc Châu, tiếp bước cha anh quyết tâm xây dựng ngành Y tế ngày càng vững mạnh.

Từ 1993 - 1997, Giám đốc Trung tâm y tế ( TTYT) kiêm giám đốc Bệnh viện là Bs: Lường Minh Thít, các Phó giám đốc là Bs Ngô Trọng Thịnh; Bs Trần Văn Thắng; Ys Nguyễn Duy Sỹ.

Năm 1997 - 1998 Quyền giám đốc: Nguyễn Duy Sỹ.

Năm 1998 - 1999 Quyền Giám đốc: Bs. Ngô Trọng Thịnh.

Năm 1999 - 2002, Giám đốc Bs: Trần Văn Thắng, các Phó Giám đốc: Bs Nguyễn Văn Nhâm; Ys Nguyễn Duy Sỹ; Bs Nguyễn Trung Khải.

Năm 2002 - 2005, Giám đốc: Bs Nguyễn Tiến Văn, các Phó giám đốc: Bs Nguyễn Văn Nhâm; Ys Nguyễn Duy Sỹ; Bs Nguyễn Trung Khải; Bs Lường Thị Hiền.

Năm 2005, thực hiện Nghị định 171, 172 của Chính phủ, Quyết định số 112/2005/QĐ-UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập các đơn vị y tế tuyến huyện. Tháng 6 năm 2006, Trung tâm y tế huyện Mộc Châu được chia tách thành 3 đơn vị y tế huyện, gồm: Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế Dự phòng huỵện, Phòng Y tế huyện, điều đó càng khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của Ngành y tế cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động, đáp ứng với xu thế phát triển của thời đại. Đội ngũ cán bộ Ngành y tế được đào tạo chuyên sâu và cơ bản hơn, tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được nâng cao. Bệnh viện đa khoa huyện Mộc châu được tái thành lập theo quyết định 4108/QĐ - UBND ngày 19/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Năm  2006 - 2014, Giám đốc: Bs Nguyễn Trung Khải, các Phó giám đốc: Bs Lường Thị Hiền (Tháng 7/2010 Bs Lường Thị Hiền được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế Mộc châu); Bs Vi Hồng Kỳ(Tháng 7/2013 Bs Vi Hồng Kỳ được bổ nhiệm Trưởng phòng nghiệp vụ y sở y tế Sơn La); Bs Khuất Thanh Bình; Bs Nguyễn Tiến Sơn.

2015-Nay

Từ năm 2015 đến nay, Giám đốc: Bs Vi Hồng Kỳ( Bác sỹ Nguyễn Trung Khải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Sơn La), các Phó giám đốc: Bs Khuất Thanh Bình; Bs Nguyễn Tiến Sơn.

 Công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao về chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh được chú trọng.  Đặc biệt đã triển khai được nhiều kỹ thuật tiên tiến mới trong chẩn đoán và điều trị có hiệu quả như: Về cận lâm sàng: ứng dụng Siêu âm trong chẩn đoán dây rau quấn cổ thai nhi, Xét nghiệm Amylase máu, Xét nghiệm Triglycerid máu, Xét nghiệm Bilirubin toàn phần máu, Xét nghiệm Bilirubin trực tiếp máu, Xét nghiệm Calci máu, Xét nghiệm Ka li máu, chụp X quang cắt lớp (CTScanner)... Về Lâm sàng: Phẫu thuật vá da mỏng, Phẫu thuật gãy xương hở bằng khung cố định FESSA, Phẫu thuật vỡ vật hang, Phẫu thuật tạo hình niệu đạo, Phẫu Thuật nội soi mũi xoang, Phẫu thuật gẫy xương bằng nẹp vít, Phẫu thuật lồng ngực, Gây tê thân thần kinh đùi trong phẫu thuật, phẫu thuật sơ hoá cơ đen ta.Mổ nội soi các bệnh: Viêm ruột thừa, chửa ngoài tử cung, u nang buồng trứng, Thủng ổ loét dạ dày, cắt túi mật, cắt chỏm nang thận..., triển khai đơn nguyên sơ sinh.

Công tác chữa bệnh bằng Y học cổ truyền dân tộc hết hợp với y học hiện đại được chú trọng, có Bác sỹ sau đại học chuyên ngành y học cổ truyền, xây dựng vườn thuốc nam mẫu tại bệnh viện;  công tác kết hợp quân dân y cũng được củng cố.

Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, triển khai thực hiện đề án 1816 của Bộ Y tế về cử luân phiên cán bộ chuyên môn tăng cường từ tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới.

Đồng thời với việc làm tốt công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện công bằng trong chăm sóc và BVSK cho nhân dân, giải quyết đúng và kịp thời chế độ viện phí cho các đối tượng chính sách, cho nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, đưa dịch vụ y tế đến gần dân hơn, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ y tế.

Đẩy mạnh tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân; tuyên truyền phòng bệnh trên hệ thống truền thanh tại bệnh viện; tăng cường phối hợp với y tế dự phòng trong công tác phòng chống dịch. Điển hình như: Giai đoạn 1991 - 1993 Dịch Sốt rét hoành hành tại Mộc Châu nhất là các xã Xuân Nha, Chiềng Sơn... Năm 2004 và 2009 dịch SARS và dịch cúm týp AH1N1 bùng phát, cùng với cán bộ Y tế và nhân dân cả nước, tỉnh Sơn La, cán bộ nhân viên BVĐK Mộc Châu đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn kịp thời, không để dịch xảy ra trên diện rộng ở địa bàn huyện.

Công tác hợp tác trong nước và quốc tế cũng luôn được quan tâm trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện: Bệnh viện đã được các bệnh viện và đơn vị y tế tuyến trên đỡ đầu, nhất là giai đoạn 1996 đến nay luôn được Văn phòng Bộ y tế quan tâm chỉ đạo giúp đỡ; năm 2006 được sự tài trợ của tổ chức GAVI do trực tiếp Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương triển khai đào tạo lớp Y tế thôn bản; Hiện nay bệnh viện đang được hưởng thụ Dự án "Hỗ trợ khám chữa bệnh người nghèo các tỉnh miền núi phía bắc". Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cấp cứu cho hàng trăm lượt bệnh nhân là người dân huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Công tác quản lý kinh tế y tế luôn được chú trọng, đảm bảo nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh và CBVC bệnh viện của giai đoạn đầu thành lập, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong giai đoạn hiện nay, bệnh viện đang triển khai thực hiện theo Luật ngân sách, các văn bản của Nhà nước về tài chính, đặc biệt là xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43/2006/NĐ - CP qui định về quyện tự chủ thực hiện chuyên môn, tài chính và cán bộ có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống vật chất cho CBVC. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác dược, hậu cần, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân.

  Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của huyện uỷ Mộc Châu. Lực lượng cán bộ, đảng viên BVĐK Mộc Châu càng ngày càng lớn mạnh, ngày đầu thành lập là Chi bộ với 3 đảng viên, đến nay phát triển thành Đảng bộ bệnh viện, có 4 Chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên, bằng 30,6% so với tổng số CBVC. Cấp uỷ các chi, Đảng bộ trong ngành y tế Mộc Châu đã lãnh chỉ đạo hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều năm đạt Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhiệm kỳ 2005 - 2010 được Tỉnh ủy Sơn La tặng cờ "Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục 2005 - 2009". Hoạt động của các đoàn thể luôn được củng cố và phát triển. Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu liên tục từ năm 2004-2008 được Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La bình chọn và trao Cờ đơn vị dẫn đầu khối sự nghiệp trong toàn tỉnh, năm 2009, Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội điều dưỡng hoạt động thường xuyên và có hiệu quả. Góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Phát huy truyền thống 55 năm của đơn vị, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân, phấn đấu đến năm 2015 trở thành Bệnh viện hạng II.

Trong bước đi tiếp theo, BVĐK Mộc Châu tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức người cán bộ y tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc giáo dục, rèn luyện, thực hiện y đức, lời dạy của Bác " Lương y phải như từ mẫu.

Nâng cao năng lực quản lý ngành, nhất là quản lý kinh tế y tế, quản lý cán bộ, quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản. Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của đơn vị về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn, từng bước thực hiện có hiệu quả xã hội hoá công tác khám chưã bệnh.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, quản lý, ngoại ngữ, tin học, đào tạo đại học, sau đại học đối với các chuyên khoa hiện nay chưa có như: Nội khoa, Truyền nhiễm ... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Tăng cường phối hợp với các bệnh viện, nhất là bệnh viện tuyến trên để triển khai các kỹ thuật y tế hiện đại, chuyên sâu ngay tại bệnh viện. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ cán bộ và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến xã nhằm giảm tải cho bệnh viện huyện.

Tiếp tục thực hiện tốt qui trình công tác qui hoạch, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Sở Y tế Sơn La về phát triển sự nghiệp y tế, về xây dựng cơ sở hạ tầng cho bệnh viện, tăng số giường bệnh, phấn đấu trở thành bệnh viện đa khoa khu vực.

Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định 43/2006/NĐ – CP về "Tự chủ, tự chịu trách nhiệm một phần về biên chế và kinh phí trong các đơn vị sự nghiệp"; quản lý kinh tế y tế đúng luật, tăng thu, tiết kiệm chi. Nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức phong trào văn nghệ thể dục thể thao nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho đảng viên, CBCC.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và năng lực quản lý bệnh viện thực hiện có hiệu quả các chính sách về khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi... Đẩy mạnh và phát huy các phong trào thi đua như: phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Nâng cao y đức”, “Nói lời hay, làm việc thiện”, “Toàn dân phòng chống Ma tuý”.

Phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong toàn đảng bộ và đơn vị, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, củng cố các đoàn thể. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị, đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá", tiếp tục xây dựng và đạt đơn vị văn hoá, phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trong huyện, thực hiện tốt mục tiêu phát triển sự nghiệp y tế trong huyện.

Những thành tích mà ngành Y tế Mộc châu đã đạt được là những bước tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thầy thuốc trên quê hương “Mộc Châu Anh hùng”. Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đạt được sau 55 năm xây dựng, trưởng thành, CBVC bệnh viện đa khoa Mộc Châu nguyện khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm xây dựng BVĐK huyện Mộc Châu ngày càng vững mạnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội huyện, để Mộc Châu thực sự là "hòn ngọc" sáng trên miền Tây bắc của Tổ quốc.