• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Khoa chẩn đoán hình ảnh là cơ sở thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ…

Xem thêm: QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

TRƯỞNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

TRƯỞNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Xem thêm: TRƯỞNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH