• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

TRƯỞNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

TRƯỞNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 

I. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh

2. Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lý đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

3. Kiểm tra sát sao việc thực hiện kỹ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm … và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sỹ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

4. Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng ngày trong khoa theo quy định.

5. Có trách nhiệm phối hợp với các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo đúng quy định.

II. QUYỀN HẠN:

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm.