• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa dinh dưỡng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

I. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa dinh dưỡng và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Xem thêm: TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA DINH DƯỠNG

 QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA DINH DƯỠNG

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Ăn uống của người bệnh rất cần thiết, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác chữa bệnh; bệnh viện phải có trách nhiệm chăm lo bảo đảm ăn uống cho người bệnh điều trị nội trú.

Xem thêm: QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA DINH DƯỠNG