• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Khoa hồi sức cấp cứu là khoa lâm sàng điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ.

2. Giám đốc bệnh viện ưu tiên bố trí nhân lực, đào tạo chuyên khoa, đầu tư trang thiết bị và các điều kiện làm việc để đáp ứng công tác hồi sức cấp cứu.

Xem thêm: QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

QUY CHẾ Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc

 

BỘ Y TẾ

______

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

 

 

QUY CHẾ

Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01 /2008/QĐ-BYT ngày 21 /01 / 2008

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

____________________________

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

         

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

 

          Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động chuyên môn trong công tác cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc, được áp dụng đối với các đơn vị cấp cứu 115 và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước và tư nhân.

Xem thêm: QUY CHẾ Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc