• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

TRƯỞNG KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN

TRƯỞNG KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN

Thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa chống nhiễm khuẩn có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Xem thêm: TRƯỞNG KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Khoa chống nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. Khoa có nhiệm vụ:

Xem thêm: QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN