• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

I. NHIỆM VỤ:

Xem thêm: TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NGOẠI

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NGOẠI

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Khoa ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật.

2. Khoa ngoại được bố trí liên hoàn, thuận tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh.

3. Các phương tiện và dụng cụ phẫu thuật phải đồng bộ, có chất lượng tốt.

4. Bảo đảm yêu cầu vô khuẩn:

Xem thêm: QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NGOẠI