• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NHI

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NHI

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thực hiện quy chế công tác khoa nội.

2. Một số công tác đặc thù của khoa nhi:

a. Khoa nhi là khoa lâm sàng điều trị các bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Xem thêm: QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA NHI