• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng y tá (điều dưỡng) bệnh viện chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện việc chăm sóc người bệnh toàn diện.

Xem thêm: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG Y TÁ (ĐIỀU DƯỠNG)

Phòng Y tá (điều dưỡng) của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Xem thêm: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG