• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

Xem thêm: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

Xem thêm: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ