• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện việc thu, chi tài chính trong bệnh viện theo đúng quy định.

Xem thêm: NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Xem thêm: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN