NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Chuyên mục: Phòng tài chính kế toán
Được đăng ngày Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 10:15
Viết bởi Super User
Lượt xem: 5084

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện việc thu, chi tài chính trong bệnh viện theo đúng quy định.

 

I. NHIỆM VỤ:

1. Chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

2. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán.

3. Phân công công việc hợp lý đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng.

4. Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.

5. Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kỳ.

7. Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

II. QUYỀN HẠN:

1. Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

2. Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.

3. Kiểm tra theo pháp lệnh kế toán thống kê và điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước để báo cáo giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên.

4. Trong trường hợp thu chi không đúng chế độ thì được quyền báo cáo giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên theo quy định hiện hành.

5. Nhận xét các thành viên trong phòng về năng lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ trình giám đốc xét khen thưởng, đề bạt hoặc kỷ luật.

 

6. Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.