• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng hành chính quản trị chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện về công tác hành chính quản trị.

Xem thêm: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

Xem thêm: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC