• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

THÔNG BÁO Thời gian tổ chức phỏng vấn dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020

 

 

 

 

 

BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU

HỘI ĐỒNG TDVC

 

Số: 03/TB-HĐTD

 

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mộc Châu, ngày 24 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Thời gian tổ chức phỏng vấn dự tuyển viên chức sự nghiệp

năm 2020

 

 

Căn cứ Nghị định số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số: 253/QĐ-BVMC ngày 05/3/2020 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020; Quyết định số 05/QĐ-HĐTD ngày 15/4/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Bệnh viện đa khoa Mộc Châu về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020.

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế Bệnh viện đa khoa Mộc Châu ngày 14/4/2020;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch thí sinh dự tuyển theo kế hoạch của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu.

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc hồi 07h30 phút ngày 26/4/2020.

- Địa điểm: Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

(Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La )

 

 

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện MC;

- Lưu: Hồ sơ tuyển dụng.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH

 

( Đã ký)

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

BSCKII. Vi Hồng Kỳ