• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

"DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 "

 

BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
      PHÒNG SỐ 01    
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
               
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Dự tuyển vào vị trí việc làm GHI CHÚ
SBD STT
    (1) (2) (3) (4) (5) (9)
I. BÁC SĨ HẠNG III          
1 1 Cầm Thị Mai Loan 04/8/1993 Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III  
2 2 Đỗ Thị Thương 15/11/1993 Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III  
II. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV          
1 1 Nguyễn Thị Lan Anh 22/6/1995 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
2 2 Phan Thị Khánh Chi 07/9/1998 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
3 3 Nguyễn Thùy Dung 07/10/1992 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
4 4 Phạm Tuấn Dũng 26/12/1993 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
5 5 Đỗ Thùy Dương 12/6/1988 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
6 6 Nguyễn Thị Thùy Dương 02/7/1994 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
7 7 Lường Thị Thu Hương 08/7/1996 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
8 8 Nguyễn Minh Long 08/10/1993 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
9 9 Hoàng Văn Minh 30/4/1985 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
10 10 Hờ A Su 08/5/1993 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
11 11 Nguyễn Quyết Thắng 18/7/1990 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
12 12 Đào Hoa Thu Trang 19/10/1995 Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
12 12 Nguyễn Văn Tùng 11/3/1992 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
III. KỸ THUẬT Y HẠNG IV          
1 1 Nguyễn Tuấn Anh 22/5/1995 Trung cấp Kỹ thuật y Hình ảnh Kỹ thuật y hạng IV  
2 2 Nguyễn Thị Hoa 10/12/1996 Cao đẳng Kỹ thuật y Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng IV  
3 3 Hà Thị Trinh 25/8/1994 Đại học Kỹ thuật y Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng IV  
IV. DƯỢC HẠNG III          
1 1 Thái Thị Thu Hằng 08/8/1994 Đại học Dược Dược hạng III  
2 2 Trần Thị Thảo 15/5/1987 Đại học Dược Dược hạng III  
V. DƯỢC HẠNG IV          
1 1 Phan Thị Thu Huyền 28/4/1992 Cao đẳng Dược Dược hạng IV  
2 2 Trần Thị Khánh Linh 26/01/1995 Trung cấp Dược Dược hạng IV  
3 3 Lường Hồng Nhung 17/4/1997 Cao đẳng Dược Dược hạng IV  
VI. KẾ TOÁN VIÊN          
1 1 Lường Thị Hạnh 28/01/1991 Đại học Kế toán Kế toán viên  
2 2 Nguyễn Thị Minh Huệ 18/3/1996 Đại học Kế toán Kế toán viên  
3 3 Bùi Thị Lan Phương 12/12/1995 Đại học Kế toán Kế toán viên  
          Ngày 24 tháng 4 năm 2020
  THƯ KÝ   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
               
               
          GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
  Nguyễn Thị Minh   BSCKII. Vi Hồng Kỳ