• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

"DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 VỊ TRÍ BÁC SĨ (HẠNG III), ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV"

 

BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
      PHÒNG SỐ 02    
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
VỊ TRÍ BÁC SĨ (HẠNG III), ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV
               
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Dự tuyển vào vị trí việc làm GHI CHÚ
SBD STT
    (1) (2) (3) (4) (5) (9)
  I BÁC SỸ HẠNG III          
1 1 Trần Thị Lý 05/8/1991 Sau Đại học Thạc sỹ CN Nội tổng hợp Bác sĩ hạng III  
2 2 Vũ Đức Quang 10/04/93 Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III  
  II ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV      
1 1 Nguyễn Phương Anh 09/12/96 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
2 2 Đỗ Việt Anh 12/05/93 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
3 3 Vũ Thị Vân Anh 30/01/94 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
4 4 Giàng A Dơ 11/12/95 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
5 5 Hoàng Thị Dung 26/08/93 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
6 6 Nguyễn Trung Đức 18/10/92 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
7 7 Lường Phương Hòa 07/11/97 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
8 8 Vì Thị Hần 27/11/97 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
9 9 Trần Huy Hùng 10/05/94 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
10 10 Đào Thị Khánh Huyền 10/09/93 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
11 11 Lường Thị Huyền 17/07/98 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
12 12 Phan Thị Thanh Huyền 05/06/97 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
13 13 Nguyễn Thu Hương 11/11/90 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
14 14 Đào Thị Thu Hương 09/01/94 Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
15 15 Dương Thị Hường 04/07/97 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
16 16 Vũ Ngọc Lan 05/02/96 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
17 17 Lường Quỳnh Lê 30/10/94 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
18 18 Hà Nhật Lệ 01/10/97 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
19 19 Hà Thị Mỹ Linh 02/08/97 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
20 20 Phạm Thị Yến Linh 29/06/93 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
21 21 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 16/08/89 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
22 22 Hà Anh Tú 26/07/98 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
23 23 Giàng Lao Thắng 13/02/94 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
24 24 Trần Thị Thúy 07/08/95 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
25 25 Hà Huyền Thương 27/04/98 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
26 26 Nguyễn Thị Kiều Trang 24/07/96 Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV  
          Ngày 24 tháng 04 năm 2020
  THƯ KÝ   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
               
               
          GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
  Nguyễn Thị Minh   BSCKII. Vi Hồng Kỳ