• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

 

SỞ Y TẾ  SƠN LA

BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU

 
 
 

Số: 447/QĐ-BVMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Mộc Châu,  ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỘC CHÂU

 

Căn cứ Luật Viên chức 2010 số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-BVMC  ngày 05/3/2020 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2020;

Căn cứ Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 28/4/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức bệnh viện về kết quả xét tuyển và dự kiến trúng tuyển viên chức năm 2020;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu năm 2020 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này được niêm yết công khai trên bảng tin và trang Website của Bệnh viện; thông báo trực tiếp tại hội nghị giao ban toàn bệnh viện; gửi thông báo đến các thí sinh trúng tuyển vào Bệnh viện và yêu cầu đến nhận việc và ký hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông(bà) trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, các khoa phòng và cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;                                                                         

- Lưu: VT, TCBVMC.

                                                                           ( Đã ký)

                                                                                                                                                                                                BSCKII. Vi Hồng Kỳ  

                                                                                                                                                     


 


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2020

( Kèm theo Quyết định số 447QĐ-BVMC ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu)

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Nam, Nữ

Dân
 tộc

Quê quán

Hộ khẩu
thường trú

Trình độ
đào tạo 

Chuyên
ngành

 Điểm phỏng vấn
(Vòng 2)

Điểm ưu tiên

Tổng cộng điểm

Dự kiến
 trúng tuyển

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ngạch Bác sĩ hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cầm Thị Mai Loan

08/4/1993

Nữ

Kinh

Nà Sài, Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La

Nà Sài, Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La

Bác sỹ
đa khoa

Bác sỹ
đa khoa

71

 

71

Trúng tuyển

2

Đỗ Thị Thương

15/11/1993

Nữ

Kinh

Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên

Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La

Bác sỹ
đa khoa

Bác sỹ
đa khoa

74.5

 

74.5

Trúng tuyển

3

Trần Thị Lý

05/8/1991

Nữ

Kinh

Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định

TK 2,Thị trấn Mộc Châu,
 Sơn La

Thạc sỹ

Nội TH

95

 

95

Trúng tuyển

4

Vũ Đức Quang

10/4/1993

Nam

Kinh

Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định

Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La

Bác sỹ
đa khoa

Bác sỹ
đa khoa

77

 

77

Trúng tuyển

Ngạch Điều dưỡng hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

1.        1

Nguyễn Thị Lan Anh

22/6/1995

Nữ

Kinh

Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

77.5

 

77.5

Trúng tuyển

2.        3

Nguyễn Thùy Dung

07/10/1992

Nữ

Kinh

Chiềng Yên, Mộc Châu, Sơn La

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

65

 

65

Trúng tuyển

3.        4

Phạm Tuấn Dũng

26/12/1993

Nam

Kinh

Quỳnh Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

55

 

55

Trúng tuyển

4.        5

Đỗ Thùy Dương

12/6/1988

Nữ

Kinh

Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên

Mường Sang, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

53.5

 

53.5

Trúng tuyển

5.        6

Nguyễn Thị Thùy
Dương

02/7/1994

Nữ

Kinh

Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

88

 

88

Trúng tuyển

6.        7

Lường Thị Thu
Hương

08/7/1996

Nữ

Thái

Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La

Mường Sang, Mộc Châu,
Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

56.5

05

61.5

Trúng tuyển

7.        8

Nguyễn Minh Long

08/10/1993

Nam

Kinh

Đông Hòa, Đông Sơn, Thanh Hóa

Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

63.5

 

63.5

Trúng tuyển

8.        9

Hoàng Văn Minh

30/4/1985

Nam

Thái

Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La

Mường Sang, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

60

05

65

Trúng tuyển

9.        10

Hờ A Su

08/5/1993

Nam

H' Mông

 Pa Kha, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La

Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

57.5

05

62.5

Trúng tuyển

10.     11

Nguyễn Quyết Thắng

18/7/1990

Nam

Kinh

Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình

xã Vân Hồ, Vân Hồ, Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

60

 

60

Trúng tuyển

11.     12

Đào Hoa Thu Trang

19/10/1995

Nữ

Kinh

Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Đại học

Điều dưỡng

76

 

76

Trúng tuyển

12.     13

Nguyễn Văn Tùng

11/3/1992

Nam

Kinh

Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

68

 

68

Trúng tuyển

13.     14

Nguyễn Phương Anh

09/12/1996

Nữ

Kinh

Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

73

 

73

Trúng tuyển

14.     15

Đỗ Việt Anh

12/5/1993

Nam

Kinh

Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

65

 

65

Trúng tuyển

15.     16

Vũ Thị Vân Anh

30/01/1994

Nữ

Kinh

Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên

Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

60.5

 

60.5

Trúng tuyển

16.     18

Hoàng Thị Dung

26/8/1993

Nữ

Kinh

Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

62

 

62

Trúng tuyển

17.     19

Nguyễn Trung Đức

18/10/1992

Nam

Kinh

Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

64

 

64

Trúng tuyển

18.     20

Lường Phương Hòa

07/11/1997

Nữ

Thái

Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La

Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

61

05

66

Trúng tuyển

19.     21

Vì Thị Hần

27/11/1997

Nữ

Thái

Xuân Nha, Vân Hồ, Sơn La

Tân Xuân, Vân Hồ, Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

58.5

05

63.5

Trúng tuyển

20.     22

Trần Huy Hùng

10/5/1994

Nam

Kinh

Minh Hòa, Hưng Hòa, Thái Bình

Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

55

 

55

Trúng tuyển

21.     23

Đào Thị Khánh Huyền

10/9/1993

Nữ

Kinh

Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An

Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

59.5

 

59.5

Trúng tuyển

22.     24

Lường Thị Huyền

17/7/1998

Nữ

Thái

Thị trấn NT, Mộc Châu, Sơn La

Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

59

05

64

Trúng tuyển

23.     25

Phan Thị Thanh Huyền

05/6/1997

Nữ

Kinh

Chiềng Xuân, Vân Hồ, Sơn La

Chiềng Xuân, Vân Hồ, Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

69

 

69

Trúng tuyển

24.     26

Nguyễn Thu Hương

11/11/1990

Nữ

Kinh

Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

57.5

 

57.5

Trúng tuyển

25.     27

Đào Thị Thu Hương

09/01/1994

Nữ

Kinh

Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Cử nhân

Điều dưỡng

54

 

54

Trúng tuyển

26.     28

Dương Thị Hường

04/7/1997

Nữ

Kinh

Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội

Chiềng Hắc, Mộc Châu,
Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

62.5

 

62.5

Trúng tuyển

27.     30

Lường Quỳnh Lê

30/10/1994

Nữ

Thái

Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

59

05

64

Trúng tuyển

28.     31

Hà Nhật Lệ

01/10/1997

Nữ

Thái

Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La

Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

62.5

05

67.5

Trúng tuyển

29.     32

Hà Thị Mỹ Linh

02/8/1997

Nữ

Thái

Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La

Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

59.5

05

64.5

Trúng tuyển

30.     33

Phạm Thị Yến Linh

29/6/1993

Nữ

Kinh

Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định

Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

55

 

55

Trúng tuyển

31.     34

Nguyễn Thị Hương
Quỳnh

16/8/1989

Nữ

Kinh

Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Điều dưỡng

58.5

 

58.5

Trúng tuyển

32.     37

Trần Thị Thúy

07/8/1995

Nữ

Kinh

Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định

Xã Vân Hồ, Vân Hồ, Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

61.5

 

61.5

Trúng tuyển

33.     38

Hà Huyền Thương

27/4/1998

Nữ

Thái

Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La

Thị trấn NT, Mộc Châu,
Sơn La

Cao đẳng

Điều dưỡng

58

05

63

Trúng tuyển

Ngạch Dược sỹ hạng III

 

 

 

 

 

 

 

1

Thái Thị Thu Hằng

08/8/1994

Nữ

Kinh

Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La

Đại học

Dược

70

 

70

Trúng tuyển

Ngạch Dược hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

1

Phan Thị Thu Huyền

28/4/1992

Nữ

Kinh

Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Cao đẳng

Dược

72.5

 

72.5

Trúng tuyển

2

Trần Thị Khánh Linh

26/01/1995

Nữ

Kinh

Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Dược

75

 

75

Trúng tuyển

Ngạch Kỹ thuật Y hạng IV ( chuyên ngành Xét nghiệm, Kỹ thuật y học hình ảnh)

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Tuấn Anh

22/5/1995

Nam

Kinh

Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội

TT Mộc Châu, Mộc Châu,
Sơn La

Trung cấp

Y học hình ảnh

84.5

 

84.5

Trúng tuyển

2

Nguyễn Thị Hoa

10/12/1996

Nữ

Kinh

Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội

Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La

Cao đẳng

Xét nghiệm

60

 

60

Trúng tuyển

3

Hà Thị Trinh

25/8/1994

Nữ

Thái

  Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La

 Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La

Đại học

Xét nghiệm

52.5

05

57.5

Trúng tuyển

 

Ngạch Kế toán viên

 

 

 

 

 

 

 

1

Lường Thị Hạnh

28/01/1991

Nữ

Thái

Mường Tè, Vân Hồ, Sơn La

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La

Cử nhân

Kế toán

75

05

80

Trúng tuyển

2

Nguyễn Thị Minh Huệ

18/3/1996

Nữ

Kinh

Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Thị trấn Mộc Châu, Sơn La

Cử nhân

Kế toán

62.5

 

62.5

Trúng tuyển

3

Bùi Thị Lan Phương

12/12/1995

Nữ

Kinh

Yên Khang, Ý Yên, Nam Định

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La

Cử nhân

Kế toán

85

 

85

Trúng tuyển