• 1.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Công văn mời tư vấn thẩm định giá

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU

 
 

 


Số: 200/BVMC-TCHC

V/v mời tham gia lựa chọn đơn vị Tư vấn Lập đề cương và dự toán chi tiết triển khai hệ thống truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Mộc Châu, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Long Sơn La

 

Căn cứ Bộ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13; Nghị định số: 89/2013/NĐ-CP, ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật về thẩm định giá;

 Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị Định 89/2013/NĐ-CP, ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06,07;

Căn cứ Thông tư số 54/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Bộ thông tin truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Bộ thông tin truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ hồ sơ giới thiệu năng lực tư vấn thẩm định giá của Công ty TNHH Hoàng Long Sơn La. Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu trân trọng mời đại diện Công ty TNHH Hoàng Long Sơn La đến thương thảo hợp đồng tư vấn Lập đề cương và dự toán chi tiết triển khai hệ thống truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu.

Thời gian: Vào hồi 15h00’ ngày 14 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm: Tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                                       

- Như kính gửi;                                                                      

- Lưu: VT, Hồ sơ thầu.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

BSCKII. Vi Hồng Kỳ